تبلیغات
هویجوری... - SSH چیست؟(بخش سوم)

فقط و فقط از ترسیدن بترس. ناپلئون

جستجوی فایل

دستور

توضیح

# find / -name file1

جستجوی فایل و دایرکتوری در داخل پارتیشن لینوکس ( root )   [man]

# find / -user user1

جستجوی فایل و دایرکتوری متعلق به user1   [man]

# find /home/user1 -name \*.bin

جستجوی فایل های با پسوند bin در داخل دایرکتوری home/user1   [man]

# find /usr/bin -type f -atime +100

جستجوی فایل های باینری که در ۱۰۰ روز گذشته استفاده نشده اند   [man]

# find /usr/bin -type f -mtime -10

جستجوی فایل های ایجاد شده با تغییر کرده در طول ۱۰ روز گذشته   [man]

# find / -name *.rpm -exec chmod 755 ‘{}’ \;

جستجوی فایل های با پسوند rpm و تغییر مجوز آنها !   [man]

# find / -xdev -name \*.rpm

جستجوی فایل های با پسوند rpm بدون جستجو در پارتیشن های جداشدنی مانند سی دی رام , حافظه فلش و …   [man]

# locate \*.ps

جستجو فایل های با پسوند ps – ابتدا دستور updatedb اجرا می شود   [man]

# whereis halt

نمایش مکان یک فایل باینری , سورس یا مستندات   [man]

# which halt

نمایش مسیر کامل یک فایل باینری یا اجرایی   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)نصب و استقرار یک فایل سیستم

دستور

توضیح

# fuser -km /mnt/hda2

مجبور کردن پارتیشن hda2 برای خارج شدن ( unmount ) از مسیر mnt/hda2   [man]

# mount /dev/hda2 /mnt/hda2

استقرار ( mount ) پارتیشن با نام hda2 در مسیر mnt/hda2 برای دیدن محتویات آن پارتیشن   [man]

# mount /dev/fd0 /mnt/floppy

استقرار ( mount ) یک فلاپی دیسک   [man]

# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

استقرار ( mount ) یک سی دی رام یا دی وی دی رام   [man]

# mount /dev/hdc /mnt/cdrecorder

استقرار ( mount ) یک سی دی رایتر یا دی وی دی رام   [man]

# mount /dev/hdb /mnt/cdrecorder

استقرار ( mount ) یک سی دی رایتر یا دی وی دی رام   [man]

# mount -o loop file.iso /mnt/cdrom

استقرار ( mount ) یک فایل ایمیج ( iso ) در مسیر مورد نظر   [man]

# mount -t vfat /dev/hda5 /mnt/hda5

استقرار ( mount ) یک پارتیشن با فرمت FAT32 در مسیر مورد نظر   [man]

# mount /dev/sda1 /mnt/usbdisk

استقرار ( mount ) یک حافظه فلش   [man]

# mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share

استقرار ( mount ) یک دایرکتوری به اشتراک گذاشته شده در شبکه ی سمبا ( samba ) در مسیر mnt/share   [man]

# umount /dev/hda2

خارج کردن پارتیشن با نام hda2 از مسیر mnt/hda2   [man]

# umount -n /mnt/hda2

اجرای عمل خارج کردن پارتیشن ( unmount ) بدون بازنویسی فایل etc/mtab   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)فضای دیسک سخت

دستور

توضیح

# df -h

نمایش لیست پارتیشن های مانت ( mount ) شده   [man]

# dpkg-query -W -f=’${Installed-Size;10}t${Package}n’ | sort -k1,1n

نمایانگر فضای اشغال شده توسط بسته‌های نسب شده‌ی deb که به ترتیب حجم فایل مرتب شده‌اند ( برای debian, ubuntu و غیره)   [man]

# du -sh dir1

نمایش حجم استفاده شده توسط یک دایرکتوری با نام dir1   [man]

# du -sk * | sort -rn

نمایش حجم فایل ها و دایرکتوری ها که بر اساس حجم مرتب شده اند   [man]

# ls -lSr |more

نمایش مشخصات کامل فایل ها و دایرکتوری ها که بر اساس حجم مرتب شده اند   [man]

# rpm -q -a –qf ‘%10{SIZE}t%{NAME}n’ | sort -k1,1n

نمایش فضای استفاده شده توسط بسته های نصب شده ی rpm که بر اساس حجم مرتب شده اند   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)کاربرها و گروه ها

دستور

توضیح

# chage -E 2005-12-31 user1

تعیین محدودیت زمانی برای پسورد کاربر user1   [man]

# groupadd [group]

ایجاد یک گروه جدید   [man]

# groupdel [group]

حذف یک گروه   [man]

# groupmod -n moon sun

تغییر نام یک گروه از moon به sun   [man]

# grpck

کنترل و بررسی گرامر و فرمت صحیح فایل etc/group و موجود بودن گروه ها   [man]

# newgrp – [group]

وارد شدن به یک گروه جدید و تغییر گروه پیش فرض فایل های ایجاد شده ی جدید   [man]

# passwd

تغییر پسورد کاربر ریشه ( root )   [man]

# passwd user1

تغییر پسورد کاربر با نام user1   [man]

# pwck

کنترل و بررسی گرامر و فرمت صحیح فایل etc/passwd و موجود بودن کاربران   [man]

# useradd -c “User Linux” -g admin -d /home/user1 -s /bin/bash user1

ایجاد یک کاربر جدید با نام user1 در گروه admin   [man]

# useradd user1

ایجاد یک کاربر جدید با نام user1   [man]

# userdel -r user1

حذف یک کاربر. گزینه ی r , دایرکتوری متعلق به کاربر در دایرکتوری home را پاک خواهد کرد !   [man]

# usermod -c “User FTP” -g system -d /ftp/user1 -s /bin/nologin user1

تغییر مشخصات کاربر   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)
Admin Logo
themebox Logo
QR Code generator