تبلیغات
هویجوری... - SSH چیست؟(بخش چهارم)

فقط و فقط از ترسیدن بترس. ناپلئون

مجوز فایل ها

دستور

توضیح

# chgrp group1 file1

تغییر گروه فایل با نام file1 به گروه با نام group1   [man]

# chmod ugo+rwx directory1

تغییر مجوز یک فایل یا دایرکتوری. خواندن (r) , نوشتن (w) , اجرای فایل یا جستجوی دایرکتوری (x) , مالکیت کاربری (u) , مالکیت کاربران گروه فایل (g) , مالکیت کاربران خارج از گروه فایل مورد نظر (o)   [man]

# chmod go-rwx directory1

حذف مجوزهای یک فایل یا دایرکتوری   [man]

# chmod u+s /bin/file1

دادن مجوز اجرایی به فایل با نام file1 به کاربر جاری   [man]

# chmod u-s /bin/file1

حدف مجوزی اجرایی یک فایل با نام file1 از کاربر جاری   [man]

# chmod g+s /home/public

دادن مجوز اجرایی به دایرکتوری با نام public به گروه جاری   [man]

# chmod g-s /home/public

حدف مجوزی اجرایی یک دایرکتوری با نام public از گروه جاری   [man]

# chmod o+t /home/public

دادن مجوز حذف فایل های یک دایرکتوری فقط به کاربر جاری   [man]

# chmod o-t /home/public

لغو مجوز حذف فایل های یک دایرکتوری از کاربر جاری   [man]

# chown user1 file1

تغییر مالکیت یک فایل یه کاربر user1   [man]

# chown -R user1 directory1

تغییر مالکیت یک دایرکتوری و تمام محتویات آن به کاربر user1   [man]

# chown user1:group1 file1

تغییر مالکیت فایل با نام file1 به گروه و کاربر group1 و user1   [man]

# find / -perm -u+s

نمایش همه ی فایل ها داخل پارتیشن لینوکس ( / ) که دارای مجوز مورد نظر هستند   [man]

# ls -lh

نمایش مجوز فایل ها در مسیر مورد نظر   [man]

# ls /tmp | pr -T5 -W$COLUMNS

نمایش فایل ها و دایرکتوری ها مسیر tmp به صورت ستونی , شامل ۵ ستون   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)اعمال مشخصات ویژه بروی فایل

دستور

توضیح

# chattr +a file1

در این حالت , فایل تنها در حالت الحاقی ( اضافه شدن ) قابل تغییر می باشد   [man]

# chattr +c file1

اجازه فشرده سازی و باز کردن خودکار یک فایل را به کرنل می‌دهد   [man]

# chattr +d file1

در این حالت , در هنگام اجرای ابزار سیستمی dump برای گرفتن نسخه ی پشتیبان در پارتیشن های ext3 , از فایل مورد نظر نسخه ی پشتیبان تهیه نخواهد شد   [man]

# chattr +i file1

با اجرای این دستور , فایل حتی توسط کاربر root غیر قابل تغییر می شود   [man]

# chattr +s file1

اجازه‌ی امن بودن حذف یک فایل را می‌دهد   [man]

# chattr +S file1

در این حالت , تغییرات در فایل همزمان بروی هارد دیسک ذخیره می شود   [man]

# chattr +u file1

اجازه‌ی بازیابی محتوبیات بک فایل، حتی اگر که cancel شده باشد   [man]

# lsattr

نمایش مشخصات ویژه یک فایل در یک پارتیشن با سیستم فایل ext3   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)فایل های فشرده و بایگانی

دستور

توضیح

# bunzip2 file1.bz2

خارج کردن فایل file1.bz2 از حالت فشرده   [man]

# bzip2 file1

فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت bzip2   [man]

# gunzip file1.gz

خارج کردن فایل file1.gz از حالت فشرده   [man]

# gzip file1

فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت gzip   [man]

# gzip -9 file1

فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت gzip با بیشترین میزان فشردگی   [man]

# rar a file1.rar test_file

فشرده کردن ( compress ) یک فایل با نام file1 با فرمت rar   [man]

# rar a file1.rar file1 file2 dir1

فشرده کردن ( compress ) چند فایل یا دایرکتوری به طور همزمان   [man]

# rar x file1.rar

خارج کردن فایل file1.rar از حالت فشرده   [man]

# tar -cvf archive.tar file1

ایجاد یک فایل با فرمت tar به صورت غیر فشرده   [man]

# tar -cvf archive.tar file1 file2 dir1

ایجاد یک فایل فشرده , حاوی چند فایل و دایرکتوری   [man]

# tar -tf archive.tar

نمایش محتویات یک فایل فشرده با فرمت tar   [man]

# tar -xvf archive.tar

خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar   [man]

# tar -xvf archive.tar -C /tmp

خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar به مسیر tmp   [man]

# tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1

ایجاد یک فایل فشرده با فرمت tar.bz2   [man]

# tar -xvfj archive.tar.bz2

خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar.bz2   [man]

# tar -cvfz archive.tar.gz dir1

ایجاد یک فایل فشرده با فرمت tar.gz   [man]

# tar -xvfz archive.tar.gz

خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت tar.gz   [man]

# unrar x file1.rar

خارج کردن فایل file1.rar از حالت فشرده   [man]

# unzip file1.zip

خارج کردن یک فایل فشرده با فرمت zip   [man]

# zip file1.zip file1

ایجاد یک فایل فشرده با فرمت zip   [man]

# zip -r file1.zip file1 file2 dir1

ایجاد یک فایل فشرده با فرمت zip که حاوی تعدادی فایل و دایرکتوری است   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)
Admin Logo
themebox Logo
QR Code generator