تبلیغات
هویجوری... - SSH چیست؟(بخش پنجم)

فقط و فقط از ترسیدن بترس. ناپلئون

بسته های RPM ( فدورا و توزیع های مبتنی بر Red Hat )

دستور

توضیح

# rpm -ivh [package.rpm]

نصب یک بسته ی rpm   [man]

# rpm -ivh –nodeeps [package.rpm]

نصب یک بسته ی rpm بدون در نظر گرفتن بسته های پیش نیاز   [man]

# rpm -U [package.rpm]

آپگرید یک بسته ی rpm بدون تغییر فایل های تنظیمات مربوط به آن بسته   [man]

# rpm -F [package.rpm]

آپگرید یک بسته ی rpm فقط در حالتی که آن بسته نصب شده باشد   [man]

# rpm -e [package]

حذف یک بسته ی rpm از سیستم   [man]

# rpm -qa

نمایش همه ی بسته های rpm که در سیستم نصب شده اند   [man]

# rpm -qa | grep httpd

نمایش همه ی بسته های rpm با نام httpd   [man]

# rpm -qi [package]

نمایش اطلاعات مربوط به یک بسته ی نصب شده   [man]

# rpm -qg “System Environment/Daemons”

نمایش بسته های rpm مربوط به یک گروه نرم افزاری   [man]

# rpm -ql [package]

نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته ی rpm نصب شده   [man]

# rpm -qc [package]

نمایش لیست فایل های تنظیمات مربوط به یک بسته ی rpm نصب شده   [man]

# rpm -q [package] –whatrequires

نمایش لیست پیش نیاز های یک بسته ی rpm   [man]

# rpm -q [package] –whatprovides

نمایش قابلیت های یک بسته ی rpm   [man]

# rpm -q [package] –scripts

نمایش اسکریپت های اجرا شده در حین عمل نصب یا حذف یک بسته ی rpm   [man]

# rpm -q [package] –changelog

نمایش تغییرات یک بسته ی rpm نسبت به نسخه ی قبلی   [man]

# rpm -qf /etc/httpd/conf/httpd.conf

بررسی اینکه فایل مورد نظر به کدام بسته ی rpm تعلق دارد   [man]

# rpm -qp [package.rpm] -l

نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته ی rpm که هنوز نصب نشده   [man]

# rpm –import /media/cdrom/RPM-GPG-KEY

وارد کردن کلید ( key )   [man]

# rpm –checksig [package.rpm]

بررسی سالم بودن یک بسته ی rpm   [man]

# rpm -qa gpg-pubkey

بررسی سالم بودن همه ی بسته های rpm نصب شده   [man]

# rpm -V [package]

چک کردن حجم , md5 , مجوز و سایر مشخصات یک بسته ی rpm   [man]

# rpm -Va

چک کردن حجم , md5 , مجوز و سایر مشخصات همه ی بسته ها ی rpm   [man]

# rpm -Vp [package.rpm]

چک کردن حجم , md5 , مجوز و سایر مشخصات یک بسته ی rpm نصب نشده   [man]

# rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/`arch`/[package.rpm]

نصب یک بسته ی ساخته شده از سورس یک بسته ی rpm   [man]

# rpm2cpio [package.rpm] | cpio –extract –make-directories *bin*

استخراج فایل های اجرایی از یک بسته ی rpm   [man]

# rpmbuild –rebuild [package.src.rpm]

ساختن یک فایل rpm از روی سورس یک بسته ی rpm   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)ابزار نصب YUM ( فدورا و توزیع های مبتنی بر Red Hat )

دستور

توضیح

# yum -y install [package]

دانلود و نصب یک بسته ی rpm از مخازن   [man]

# yum localinstall [package.rpm]

نصب یک بسته ی rpm و تلاش برای حل پیش نیاز ها با استفاده از مخازن   [man]

# yum -y update

آپدیت همه ی بسته های rpm نصب شده در سیستم   [man]

# yum update [package]

آپگرید یک بسته ی rpm به نسخه ی جدیدتر   [man]

# yum remove [package]

حذف یک بسته ی rpm با استفاده از ابزار yum   [man]

# yum list

نمایش لیست همه ی بسته های نصب شده در سیستم   [man]

# yum search [package]

پیدا کردن یک بسته از مخازن   [man]

# yum clean [package]

پاک کردن cache که شامل بسته های rpm دانلود شده توسط ابزار yum است   [man]

# yum clean headers

پاک کردن همه فایل های header که سیستم برای حل پیش نیاز ها ( dependency ) از آنها استفاده می کند   [man]

# yum clean all

پاک کردن همه ی فایل های header و cache   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)بسته های DEB ( اوبونتو و توزیع های مبتنی بر دبیان )

دستور

توضیح

# dpkg -i [package.deb]

نصب یا أپگرید یک بسته ی deb   [man]

# dpkg -r [package]

حذف یک بسته ی deb از سیستم   [man]

# dpkg -l

نمایش همه ی بسته های deb نصب شده در سیستم   [man]

# dpkg -l | grep httpd

نمایش همه ی بسته های deb با نام httpd   [man]

# dpkg -s [package]

نمایش اطلاعات مربوط به یک بسته ی خاص که در سیستم نصب شده است   [man]

# dpkg -L [package]

نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته ی نصب شده در سیستم   [man]

# dpkg –contents [package.deb]

نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته که هنوز نصب نشده   [man]

# dpkg -S /bin/ping

بررسی اینکه فایل مورد نظر به کدام بسته تعلق دارد   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)

Admin Logo
themebox Logo
QR Code generator