تبلیغات
هویجوری... - SSH چیست؟(بخش هفتم)

فقط و فقط از ترسیدن بترس. ناپلئون

آنالیز و تعمیر فایل سیستم

دستور

توضیح

# badblocks -v /dev/hda1

بلوک‌های خراب را بر روی hda1 بررسی کن   [man]

# dosfsck /dev/hda1

درست بودن پیکربندی dos بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن   [man]

# e2fsck /dev/hda1

درست بودن پیکربندی ext2 بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن   [man]

# e2fsck -j /dev/hda1

درست بودن پیکربندی ext3 بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن   [man]

# fsck /dev/hda1

درست بودن پیکربندی linux بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن   [man]

# fsck.ext2 /dev/hda1

درست بودن پیکربندی ext2 بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن   [man]

# fsck.ext3 /dev/hda1

درست بودن پیکربندی ext3 بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن   [man]

# fsck.vfat /dev/hda1

درست بودن پیکربندیfat بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن   [man]

# fsck.msdos /dev/hda1

درست بودن پیکربندی dos بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)فرمت یک فایل سیستم

دستور

توضیح

# fdformat -n /dev/fd0

دیسک فلاپی را فرمت می‌کند   [man]

# mke2fs /dev/hda1

بر روی پارتیشن hda1، پیکربندی فایل از نوع لینوکس ext2 را درست کن   [man]

# mke2fs -j /dev/hda1

بر روی پارتیشن hda1، پیکربندی فایل از نوع لینوکس ext3 ژورنال بندی شده (journal) را درست کن   [man]

# mkfs /dev/hda1

ر روی پارتیشن hda1، پیکربندی فایل از نوع لینوکس ext2 را درست کن   [man]

# mkfs -t vfat 32 -F /dev/hda1

بر روی پارتیشن hda1، پیکربندی فایل از نوع ویندوز FAT32 را درست کن   [man]

# mkswap /dev/hda3

پیکر بندی فایل از نوع swap درست کن   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)فایل سیستم SWAP

دستور

توضیح

# mkswap /dev/hda3

ایجاد یک پارتیشن با فرمت swap   [man]

# swapon /dev/hda3

فعال کردن یک پارتیشن swap جدید   [man]

# swapon /dev/hda2 /dev/hdb3

فعال کردن همزمان دو پارتیشن swap   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)گرفتن پشتیبان

دستور

توضیح

# find /var/log -name ‘*.log’ | tar cv –files-from=- | bzip2 > log.tar.bz2

پیدا کردن تمامی فایل های با پسوند log و ساختن یک فایل فشرده با فرمت bzip از آنها   [man]

# find /home/user1 -name ‘*.txt’ | xargs cp -av –target-directory=/home/backup/ –parents

پیدا کردن همه ی فایل های با پسوند txt و کپی آنها از یک دایرکتوری به دایرکتوری دیگر   [man]

# dd bs=1M if=/dev/hda | gzip | ssh user@ip_addr ‘dd of=hda.gz’

گرفتن پشتیبان از یک دیسک سخت بروی host از طریق ssh   [man]

# dd if=/dev/sda of=/tmp/file1

گرفتن پشتیبان از یک پارتیشن در یک فایل   [man]

# dd if=/dev/hda of=/dev/fd0 bs=512 count=1

کپی یک نسخه از MBR به یک فلاپی   [man]

# dd if=/dev/fd0 of=/dev/hda bs=512 count=1

بازگرداندن MBR از نسخه ی پشتیبان در داخل یک فلاپی   [man]

# dump -0aj -f /tmp/home0.bak /home

گرفتن یک نسخه ی پشتیبان کامل از دایرکتوری home   [man]

# dump -1aj -f /tmp/home0.bak /home

گرفتن یک نسخه ی پشتیبان افزایشی از دایرکتوری home   [man]

# restore -if /tmp/home0.bak

برگرداندن نسخه ی اصلی دایرکتوری home از طریق نسخه ی پشتیبان   [man]

# rsync -rogpav –delete /home /tmp

یکسان سازی ( synchronization ) بین دو دایرکتوری home و tmp   [man]

# rsync -rogpav -e ssh –delete /home ip_address:/tmp

یکسان سازی ( synchronization ) بین دو دایرکتوری home در کامپیوتر مبدا و tmp در دایرکتوری مقصد از طریق ssh   [man]

# rsync -az -e ssh –delete ip_addr:/home/public /home/local

یکسان سازی ( synchronization ) یک دایرکتوری محلی با یک دایرکتوری از راه دور ( remote ) از طریق ssh و فشرده سازی همزمان   [man]

# rsync -az -e ssh –delete /home/local ip_addr:/home/public

یکسان سازی ( synchronization ) یک دایرکتوری از راه دور ( remote ) با یک دایرکتوری محلی از طریق ssh و فشرده سازی همزمان   [man]

# tar -Puf backup.tar /home/user

گرفتن یک نسخه ی پشتیبان افزایشی از دایرکتوری مورد نظر   [man]

# ( cd /tmp/local/ && tar c . ) | ssh -C user@ip_addr ‘cd /home/share/ && tar x -p’

کپی محتویات یک دایرکتوری در کامپیوتر مقصد ( remote ) از طریق ssh   [man]

# ( tar c /home ) | ssh -C user@ip_addr ‘cd /home/backup-home && tar x -p’

کپی یک دایرکتوری به یک دایرکتوری بروی کامپیوتر مقصد ( remote ) از طریق ssh   [man]

# tar cf – . | (cd /tmp/backup ; tar xf – )

کپی یک دایرکتوری به صورتی که مجوزها و لینک های موجود حفظ شود   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)سی دی رام

دستور

توضیح

# cd-paranoia -B

ترک‌های صوتی را از CD گرفته و به فایل‌های wav تبدیل کن   [man]

# cd-paranoia –

ریپ کردن ۳ فایل اول یک سی دی audio به فرمت wav   [man]

# cdrecord -v gracetime=2 dev=/dev/cdrom -eject blank=fast -force

پاک کردن یک سی دی با قابلیت رایت مجدد (rewritable)   [man]

# cdrecord -v dev=/dev/cdrom cd.iso

رایت ISO بر روی CD   [man]

# gzip -dc cd_iso.gz | cdrecord dev=/dev/cdrom -

رایت ISO فشرده بر روی CD   [man]

# cdrecord –scanbus

مرور bus برای شناسایی کانالهای scsi   [man]

# dd if=/dev/hdc | md5sum

انجام دستور md5sum بر روی وسیله‌ای مانند CD   [man]

# mkisofs /dev/cdrom > cd.iso

گرفتن ایمیج با فرمت iso از یک سی دی   [man]

# mkisofs /dev/cdrom | gzip > cd_iso.gz

گرفتن ایمیج با فرمت iso به صورت فشرده از یک سی دی   [man]

# mkisofs -J -allow-leading-dots -R -V

گرفتن ایمیج با فرمت iso از یک دایرکتوری   [man]

# mount -o loop cd.iso /mnt/iso

استقرار ( mount ) یک فایل iso در مسیر مورد نظر   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)

Admin Logo
themebox Logo
QR Code generator