تبلیغات
هویجوری... - SSH چیست؟(بخش هشتم)

فقط و فقط از ترسیدن بترس. ناپلئون

دستورات شبکه ( Lan و WiFi )

دستور

توضیح

# dhclient eth0

فعال سازی واسط eth0 در مد dhcp   [man]

# ethtool eth0

امار شبکه‌ی eth0 را نمایش می دهد   [man]

# host www.example.com

تبدیل آدرس سایت مورد نظر به آدرس های IP و بالعکس !   [man]

# hostname

اسم host دستگاه را نمایش می‌دهد   [man]

# ifconfig eth0

نمایش تنظیمات کارت شبکه‌ی ethernet   [man]

# ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0

تنظیم آدرس IP   [man]

# ifconfig eth0 promisc

تنظیم کارت شبکه ( eth0 ) در حالت promiscuous برای جمع آوری بسته ها   [man]

# ifdown eth0

واسط eth0 را غیر فعال می‌کند   [man]

# ifup eth0

فعال سازی واسط eth0   [man]

# ip link show

مشاهده ی وضعیت اتصال تمامی شبکه های موجود   [man]

# iwconfig eth1

نمایش شبکه‌ی بی‌سیم   [man]

# iwlist scan

جستجوی wifi برای نمایش اتصلات بی‌سیم قابل دسترسی   [man]

# mii-tool eth0

وضعیت اتصال ‘eth0′ را نمایان کن   [man]

# netstat -tup

نمایش تمام اتصلات فعال و PID مربوط آنها   [man]

# netstat -tupl

نمایش تمام سرویس‌های دستگاه و PID مربوطه   [man]

# netstat -rn

جدول مسیرها “routing table” را نمایش بده، مانند دستور “route -n”   [man]

# nslookup www.example.com

تبدیل آدرس سایت مورد نظر به آدرس های IP و بالعکس !   [man]

# route -n

نمایش جدول routing   [man]

# route add -net 0/0 gw IP_Gateway

تغییر دروازه (gateway) پایه   [man]

# route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.1.1

تنظیم مسیر ایستایی برای رسیدن به شبکه‌ی ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۰/۱۶   [man]

# route del 0/0 gw IP_gateway

حذف مسیر ایستایی   [man]

# echo “1″ > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

فعال سازی ip routing   [man]

# tcpdump tcp port 80

تمام ترافیک HTTP را نمایش می‌دهد   [man]

# whois www.example.com

جستوجو در پایگاه داده‌ی Whois   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)شبکه با مایکروسافت ویندوز ( SAMBA )

دستور

توضیح

# mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share

بابار گزاری اشتراک شبکه‌ی ویندوز   [man]

# nbtscan ip_addr

وضوح اسم نت بایوس   [man]

# nmblookup -A ip_addr

وضوح اسم نت بایوس   [man]

# smbclient -L ip_addr/hostname

اشتراک‌های remote از یک host ویندوز را نمایش می دهد   [man]

# smbget -Rr smb://ip_addr/share

مانند دستور wget می‌توان فایل را از یک host ویندوز توسط پروتکل smb دانلود کند   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)IPTABLES ( دیوار آتش )

دستور

توضیح

# iptables -t filter -L

تمام زنجیرهای جدول فیلتر شدن را نمایش می دهد   [man]

# iptables -t nat -L

تمام زنجیر های جدول nat را نمایش می دهد   [man]

# iptables -t filter -F

تمام قوانین و شروط را از جدول فیلتر شدن پاک می‌کند   [man]

# iptables -t nat -F

تمام قوانین و شروط را از جدول nat پاک می‌کند   [man]

# iptables -t filter -X

هر زنجیری را که توسط کاربر درست شده باشد را پاک می‌کند   [man]

# iptables -t filter -A INPUT -p tcp –dport telnet -j ACCEPT

اجازه‌ی اتصالات telnet را به ورودی می‌دهد   [man]

# iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp –dport http -j DROP

اتصالات HTTP به خروجی را قطع می‌کنند   [man]

# iptables -t filter -A FORWARD -p tcp –dport pop3 -j ACCEPT

اجازه‌ی اتصالات POP3 را به زنجیر forward می‌دهد   [man]

# iptables -t filter -A INPUT -j LOG –log-prefix

ثبت اتفاقات بروی رشته ی ورودی   [man]

# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

پیکربندی PAT بروی بسته های خروجی از eth0   [man]

# iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.1 -p tcp -m tcp –dport 22 -j DNAT –to-destination 10.0.0.2:22

هدایت مجدد بسته های آدرس دهی شده به یک میزبان به میزبان دیگر   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)نظارت و اشکال زدائی

دستور

توضیح

# free -m

نمایش وضعیت حافظه ( RAM ) به مگابایت   [man]

# kill -9 process_id

بستن ( از کار انداختن ) اجباری یک برنامه یا پردازش   [man]

# kill -1 process_id

مجبور کردن یک برنامه یا پردازش به بارگذاری ( reload ) مجدد تنظیمات و فایل های پیکربندی   [man]

# last reboot

نمایش تاریخ و زمان آخرین راه اندازی مجدد ( reboot ) سیستم   [man]

# lsmod

نمایش ماژول های ( module ) بارگذاری شده توسط هسته ( kernel )   [man]

# lsof -p process_id

نمایش لیست فایل های در حال استفاده به وسیله ی یک برنامه یا پردازش   [man]

# lsof /home/user1

نمایش لیست فایل های در حال استفاده در یک مسیر مورد نظر   [man]

# ps -eafw

نمایش برنامه های در حال اجرا در لینوکس   [man]

# ps -e -o pid,args –forest

نمایش برنامه های در حال اجرا بر اساس شماره ی PID   [man]

# pstree

نمایش برنامه های در حال اجرا به صورت نمودار درختی   [man]

# smartctl -A /dev/hda

کنترل و بازبینی قابلیت اطمینان دیسک سخت از طریق ویژگی SMART   [man]

# smartctl -i /dev/hda

کنترل فعال بودن ویژگی SMART بروی یک دیسک سخت   [man]

# strace -c ls >/dev/null

نمایش ارتباط های سیستم با یک برنامه یا پردازش   [man]

# strace -f -e open ls >/dev/null

نمایش ارتباط های کتابخانه ها ( library ) با یک برنامه یا پردازش   [man]

# tail /var/log/dmesg

نمایش وقایع و رویدادهای بوت شدن هسته ( kernel )   [man]

# tail /var/log/messages

نمایش وقایع و رویدادهای سیستم   [man]

# top

نمایش برنامه های در حال اجرا که بیشترین استفاده از cpu را دارند   [man]

# watch -n1 ‘cat /proc/interrupts’

نمایش حال حاضر ‘خطوط در خواست وقفه’ ( IRQ ) سخت افزار های مختلف   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)


Admin Logo
themebox Logo
QR Code generator