تبلیغات
هویجوری... - SSH چیست؟(بخش نهم)

فقط و فقط از ترسیدن بترس. ناپلئون

دیگر دستورات مفید

دستور

توضیح

# alias hh=’history’

برای دستور history (تاریخچه) اسم مستعار hh را قرار بده.   [man]

# apropos …keyword

این دستور لیست تمام دستورهایی که کلمه‌ی کلیدی را داشته باشد نمایاش می دهد، وقتی که کارایی دستور را می‌دانید ولی خود دستور را نمی‌دانید می‌توان از این دستور استفاده کرد..   [man]

# chsh

تغییر دادن shell   [man]

# chsh –list-shells

نمایش لیست شل ( shell ) های موجود در مسیر etc/shells   [man]

# gpg -c file1

رمز گذاری یک فایل با استفاده از GNU Privacy Guard   [man]

# gpg file1.gpg

رمز گشایی یک فایل با استفاده از GNU Privacy Guard   [man]

# ldd /usr/bin/ssh

نمایش دهنده‌ی کتابخانه‌های مشترک (shared libraries) مور نیاز برنامه‌ی ssh   [man]

# man ping

نمایش دهنده‌ی صفهات راهنمای on-line برای دستور ping با استفاده از گزینه‌ی k- می‌توان دستورات مربوطه را نیز پیدا کردن   [man]

# mkbootdisk –device /dev/fd0 `uname -r`

ساخت فلاپی قابل boot   [man]

# wget -r www.example.com

این دستوریک وب سایت کامل را دانلود می‌کند   [man]

# wget -c www.example.com/file.iso

این دستور امکان دانلود فایل با قابلیت ادمه دادن پس از یک وقفه را دارد   [man]

# echo ‘wget -c www.example.com/files.iso’ | at 09:00

شروع دانلود برای زمان مورد نظر   [man]

# whatis …keyword

کارایی برنامه‌ای را توضیح می‌دهد   [man]

# who -a

این دستور کسانی را که بر روی سیستم هستن، آخرین راه اندازی سیستم،پروسه‌های مرده، نحوه‌ی کار login دستگاه، پروسه‌های فعال راه اندازی شده‌ی init، آخرین تغییرات در ساعت دستگاه و runlevel فعلی دستگاه را نمایش می دهد   [man]

Linux Command Line written by LinuxGuide.it (Credits)Terms and License of Use

Except where otherwise specified, the contents of linuxguide.it are licensed under:

License Creative Commons

Attribution-Noncommercial-No Derivative Works

You are free:

  • to Share to copy, and transmit the work EXCEPT distribute it through webserver/torrent without authorization from linuxguide.it

(Download can be done only from official site and authorized mirror)

Official prymary mirror: http://www.linuxguide.it

Under the following conditions:

  • Attribution You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
  • Noncommercial You may not use this work for commercial purposes.
  • No Derivative Works You may not alter, transform, or build upon this work.
  • For any reuse or distribution, you must make clear to others the licence terms of this work.
  • Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder.
  • The author’s moral rights are retained in this licence.

Conditions for use Linux Command Line’s commands:

  • USE AT YOUR OWN RISK .
  • YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE USE OF ANY SUCH MATERIAL.
Admin Logo
themebox Logo
QR Code generator